Anunț important

Șef Birou administrativ – Filiala Olt

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Olt din Slatina, Str. Păcii nr. 3, Bl. 3, Sc. A, Ap. 3, jud. Olt, în vederea ocupării postului de șef Birou administrativ, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

• Cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• Vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• Capacitate deplină de exerciţiu;
• Starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• Îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
• Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:
• Studii superioare finalizate;
• Capacitate de analiză şi sinteză;
• Abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
• Rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
• Cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
• Comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.
Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Olt din Slatina, Str. Păcii nr. 3, Bl. 3, Sc. A, Ap. 3, jud. Olt, după cum urmează:
• Dosarele de înscriere se vor depune până la data 21.10.2019, inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 9.00-17.00, la sediul Filialei CECCAR Olt;
• Proba scrisă și susținerea interviului au loc în data de 24.10.2019, începând cu ora 11.00;
• Comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul Filialei CECCAR Olt.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:
• Cerere de înscriere la concurs;
• CV-ul semnat pe fiecare pagină;
• Copia actului de identitate;
• Copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
• Copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
• Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

Bibliografie
• Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
• Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal;
• Normele nr. 5915/2008 privind elaborarea, aprobarea si executarea bugetului de venituri si cheltuieli, fluxurile financiare si evidenta contabila in cadrul CECCAR, cu modificarile ulterioare;
• Normele nr. 5924/2008 privind organizarea si inventarierea CECCAR, cu mnodificarile ulterioare;
• Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, cu modificãrile și completãrile ulterioare;
• Ordin nr. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile;
• Decret nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casa;
• Ordin 3103/2017 privind aprobarea Reglementãrilor Contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial;
• Legea nr. 82/1991 a contabilitãții, actualizată;
• Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar;
• Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
• Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 republicată privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal;
• Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat;
• Metodologia de stabilire a cotizațiilor de membru;
• Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR.

2019-10-03 10:05:01

Șef Birou evidență tablou – Filiala Iași

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Iași din Str. Barbu Lăutaru nr. 1, jud. Iași, în vederea ocupării postului de șef Birou evidență tablou, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

• cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• capacitate deplină de exerciţiu;
• starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:
• studii superioare economice;
• capacitate de analiză şi sinteză;
• abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
• rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
• cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
• comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.
Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Iași, după cum urmează:
• dosarele de înscriere se vor depune până la data 12.09.2019, inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 9.00-17.00, la sediul Filialei CECCAR Iași;
• susținerea interviului și testarea pentru verificarea cunoștințelor profesionale au loc la data de 19.09.2019, între orele 10.00-14.00;
• comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul Filialei CECCAR Iași.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:
• cerere de înscriere la concurs;
• CV-ul semnat pe fiecare pagină;
• copia actului de identitate ;
• copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
• copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

BIBLIOGRAFIE
• Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
• Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
• Standardul profesional nr. 38 privind pregătirea profesională continua a profesioniștilor contabili.

2019-08-12 10:04:58

Șef Birou stagiu și pregătire profesională – Filiala Harghita

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Harghita din Str. Harghita nr. 11, jud. Harghita, în vederea ocupării postului de șef Birou stagiu și pregătire profesională,cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

• cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• capacitate deplină de exerciţiu;
• starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:
• studii superioare finalizate;
• capacitate de analiză şi sinteză;
• abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
• rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
• cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
• comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Harghita din Str. Harghita nr. 11, jud. Harghita, după cum urmează:
• dosarele de înscriere se vor depune până la data 19.08.2019, inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 9.00-17.00, la sediul Filialei CECCAR Harghita;
• proba scrisă și susținerea interviului au loc în data de 21.08.2016, începând cu ora 9.00;
• comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul Filialei CECCAR Harghita.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:
• cerere de înscriere la concurs;
• CV-ul semnat pe fiecare pagină;
• copia actului de identitate;
• copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
• copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

BIBLIOGRAFIE
• Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
• Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
• Standardul profesional nr.38 privind pregătirea profesională continua a profesioniștilor contabili.

2019-08-09 05:57:43

Anunț angajare redactor/corector de carte

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania organizează concurs, la sediul Aparatului Central din str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, București, în vederea ocupării unui post de redactor/corector de carte, pe durata determinată, în cadrul Editurii CECCAR.

Condiţiile generale de participare:
• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
• nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe:
• studii superioare finalizate (Facultatea de Litere);
• cunoștințe solide de limba română;
• experiență relevantă în lucrul cu textul (cel puțin 3 ani pe un post similar);
• experiență în redactarea de carte reprezintă un avantaj;
• cunoștințe foarte bune de operare PC (program editare Word);
• capacitate de organizare , analiză și sinteză;
• persoană atentă, cu foarte bun management al timpului.

Descrierea postului:
• corectează și redactează cărți în domeniul economic;
• participă la întregul proces editorial ;
• ține legătura cu autorii, tipografia și alți colaboratori externi;
• colaborează cu membrii echipei.

Dosarele de înscriere se vor depune de luni până vineri, între orele 8.00-16.00, la sediul CECCAR din București, Intrarea Pielari nr. 1, sector 4:

• proba scrisă și proba de verificare a competențelor de utilizare PC au loc în data de 9.08.2019, ora 10.00;
• susținerea interviului are loc la data de 9.08.2019, ora 12.00.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
• cerere de înscriere la concurs;
• CV-ul semnat pe fiecare pagină.

2019-08-07 11:04:16

ANUNȚ ANGAJARE

ANUNȚ ANGAJARE

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – Filiala București
Denumire post: Auditor de calitate (două posturi)
Tipul postului: Normă întreagă, perioadă nedeterminată
Nivel carieră: Studii superioare economice și deține calitatea de expert contabil
Condiţii generale:

1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
2. cunoaște foarte bine limba română, scris și vorbit;
3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. are capacitate deplină de exercițiu;
5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
6. îndeplinește condițiile de studii și de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Ne dorim ca noul nostru coleg/noua noastră colegă să aibă următoarele calități și aptitudini:
• studii superioare economice;
• are calitatea de expert contabil și experiență profesională de minimum 5 ani;
• experiența în relații cu publicul reprezintă un avantaj;
• capacitate de analiză și sinteză a informațiilor;
• încredere și siguranță;
• capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi;
• excelente abilități de comunicare (verbal, nonverbal), amabilitate, abilitatea de a lucra atât în echipă, cât și individual;
• participă și îndeplinește oricare sarcini în cadrul acțiunilor/activităților ce necesită implicarea întregii echipe;
• rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțios, perseverență;
• cunoștințe Microsoft Office, nivel bun;
• comportament profesional integru și conduită ireproșabilă.

Descrierea generală a responsabilităților:
• Auditează lucrările de expertiză contabilă judiciară și opiniile separate ale experților contabili consilieri ai părților, după caz, prezentate înainte de depunerea acestora la organele care le-au solicitat;
• Verifică starea de independență a expertului contabil în raport cu cauza și mandatul primit, pe baza declarației date pe propria răspundere și semnată de către expertul contabil;
• Îndrumă membrii instituției în aplicarea legislației și reglementărilor în domeniu, a Codului etic național al profesioniștilor contabili și a normelor profesionale emise de către instituție;
• Întocmește referat (dacă este cazul), pentru nerespectarea normelor profesionale la întocmirea raportului de expertiză contabilă judiciară prezentat auditului de calitate;
• La solicitarea comisiei de disciplină, întocmește referat pentru nerespectarea normelor profesionale la întocmirea raportului de expertiză contabilă judiciară;
• Semnalează problemele deosebite ivite în activitatea auditului de calitate a expertizelor contabile judiciare;
• Înregistrează în format electronic Registrul de evidență a lucrărilor de expertiză contabilă judiciară;
• Își actualizează permanent cunoștințele în ceea ce privește normele aplicabile din sfera de activitate;
• Colaborează și menține legătura cu toți colegii pentru bunul mers al activității.

Ce oferim:
• Mediu de lucru plăcut și profesionist;
• Bonuri de masă;
• Tichete de vacanță;
• Concediu de odihnă plătit corelat cu vechimea totală în muncă (între 20 și 30 zile lucrătoare);
• Posibilități de dezvoltare profesională și instruire constantă.

Dacă sunteți interesat/interesată, vă invităm să aplicați pentru acest post, urmând ca persoanele selectate în urma transmiterii CV-urilor, să fie contactate pentru participarea la interviu și susținerea probei scrise. Proba scrisă constă în verificarea abilităților de utilizare a calculatorului, precum și întrebări din bibliografia prevăzută pentru acest post.
Interviul și susținerea probei scrise vor avea loc în data de 24.07.2019, ora 11.00, la sediul CECCAR din Intrarea Pielari, nr. 1, sector 4, București.

Bibliografia necesară


1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată
2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat
3. Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile
4. Standardul profesional nr. 35 privind expertizele contabile
5. Codul etic național al profesioniștilor contabili

2019-07-17 05:55:42

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | >|

Stagiu

„Managementul performanței”, o nouă publicație care vine în sprijinul stagiarilor

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) pune la dispoziția ...

Publicaţii

A fost lansat volumul „Contabilitatea şi fiscalitatea reorganizării și lichidării societăților”

Pe parcursul desfășurării activității lor, din diferite motive (economice, juridice etc.), soci...

Știri

Autoritatea Europeană a Muncii și-a început activitatea

Autoritatea Europeană a Muncii și-a început activitatea cu o ceremonie inaugurală și cu prima r...

Legislaţie

Buletin legislativ CECCAR – 9 octombrie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibil...

Despre Consiliu

Organele alese ale filialei locale

Organele alese ale filialei locale (Consiliul Filialei, Comisia de disciplină, Cenzor filială, Com...

Membrii

Informare: Cercetare România şi Ungaria – aspecte etice ale activităţilor din domeniul contabilităţii

O echipă de profesionişti contabili din România şi Ungaria, cadre didactice universitare, derule...

Autorizarea societăților

Condiţii privind înscrierea societăţilor de expertiză contabilă şi contabilitate / Conţinutul dosarului de înscriere

Condiţii privind înscrierea societăţilor de expertiză contabilă şi contabilitate

Examene

Rezultatele Examenului de acces 5-6 octombrie 2019: grad de promovare de peste 50%

Dacă în urmă cu puțin timp anunțam că va avea loc Examenul de acces la stagiul pentru obținer...

Autentificare

Nume utilizator:

Parolă:

Sunt nou