Procedura de implementare a măsurilor de sprijin pentru domeniul HoReCa. Principalele prevederi

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil
Reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

Recent a fost emisă Procedura de implementare a schemei de ajutor de stat instituite prin OUG nr. 224/2020, după cum a informat și CECCAR Business Magazine.

Potrivit procedurii menționate, schema se derulează până la 31 decembrie 2021, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu la 30 iunie 2022, în limita creditelor bugetare.

De reținut este faptul că, dacă valoarea însumată a cererilor de finanțare aprobate depășește valoarea creditelor de angajament sau bugetare alocate cu această destinație, angajarea, respectiv plata către beneficiar se vor face proporțional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totală a cererilor de finanțare aprobate.

Baza de calcul al ajutorului este certificată și asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru al/membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, selectat/selectată și remunerat/remunerată de către aplicant, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat/selectată și remunerat/remunerată de către aplicant.

Valoarea contractului va fi de maximum 20% din baza de calcul, rezultată din desfășurarea activităților aferente codului CAEN eligibil/codurilor CAEN eligibile.

Redăm mai jos principalele prevederi ale Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzute de OUG nr. 224/2020, aprobată prin Ordinul nr. 991/2021, precum pașii principali pe care trebuie să-i parcurgă solicitanții unei astfel de măsuri de sprijin și condițiile de eligibilitate.

1. Obiectivul schemei de ajutor de stat:

1.1. Obiectivul schemei de ajutor de stat îl reprezintă acordarea de sprijin financiar din fonduri publice naționale și/sau din fonduri externe pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID-19.

1.2. Bugetul Schemei este estimat la 500 milioane euro, echivalent în lei.

1.3. Schema se derulează până la 31 decembrie 2021, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu la 30 iunie 2022, în limita creditelor bugetare.

1.4. Dacă valoarea însumată a cererilor de finanțare aprobate depășește valoarea creditelor de angajament sau bugetare alocate cu această destinație, angajarea, respectiv plata către beneficiar se vor face proporțional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totală a cererilor de finanțare aprobate.

2. Beneficiarii de ajutor de stat în cadrul Schemei și criterii de eligibilitate a acestora:

2.1. Beneficiarii Schemei sunt întreprinderile care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanțare, condițiile de eligibilitate prevăzute în OUG nr. 224/2020, cu modificările și completările ulterioare.

2.2. Beneficiari de ajutor de stat sunt:

  • structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate;
  • structuri/unități de alimentație și organizatori de evenimente, înregistrate/înregistrați în scopuri fiscale pe teritoriul României;
  • agenții de turism licențiate și ghizii de turism atestați, care își desfășoară activitatea pe teritoriul României și care primesc ajutor de stat, conform acestei Scheme, deținute de sau organizați ca întreprinderi înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale.

2.3. Beneficiarul poate fi: întreprindere autonomă, întreprindere parteneră sau întreprindere legată.

întreprindere autonomă este orice întreprindere care nu este clasificată ca întreprindere legată sau ca întreprindere parteneră. O întreprindere este autonomă dacă deține mai puțin de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) în una ori în mai multe întreprinderi sau dacă una ori mai multe întreprinderi nu dețin mai mult de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot ale întreprinderii în cauză.

Întreprinderile partenere sunt toate întreprinderile care nu sunt clasificate ca întreprinderi legate și între care există următoarea relație: întreprinderea (din amonte) deține, individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte întreprinderi (din aval).

Întreprinderile legate sunt întreprinderile între care există oricare dintre următoarele raporturi:

  1. o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;
  2. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
  3. o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
  4. o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi legate.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

procedura-de-implementare-a-masurilor-de-sprijin-pentru-domeniul-horeca-principalele-prevederi-a8042

Leave your comment

* Checkbox GDPR is required

*

I agree